สำนักปลัด


ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว
รองปลัดเทศบาล

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล


หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำนวย อังกระโทก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ

นิติกรปฏิบัติการ

นางสาวทิวาพร เคหา

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นางสาววราภรณ์ สินน้ำคำ
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสาววราภรณ์ สินน้ำคำ

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายวิมาญ ญาติกระโทก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
ลูกจ้างงานทะเบียน

นางเบญจวรรณ แสนลือชา

ลูกจ้างงานทะเบียน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
นักการ

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก

นักการ

นายเลิศชาย อังกระโทก
คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก

คนงาน

นายสาคร จันทรจรัส
คนงาน

นายสาคร จันทรจรัส

คนงาน