สำนักปลัด

นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
089-2842517

นางสาวอรยานี ฤทธิจันทร์

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

089-2842517

นางสาวทิวาพร เคหา
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นางสาวทิวาพร เคหา

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

นายอำนวย อังกระโทก
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นายอำนวย อังกระโทก

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

นางสาวสุภาวดี สุขสุทธิพัฒน์

นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ

-ว่าง-
นักทรัพยากรบุคล

-ว่าง-

นักทรัพยากรบุคล

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายวิโรจน์ ยิ้มกระโทก

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสมาพร ปุริมายะตา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ
นิติกรชำนาญการ

นางสาวสรัลชนา เวียงสันเทียะ

นิติกรชำนาญการ

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวกัลยารัตน์ ไมโคกสูง

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายวิมาญ ญาติกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นายวิมาญ ญาติกระโทก

ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

นางเบญจวรรณ แสนลือชา
เจ้าพนักงานทะเบียน

นางเบญจวรรณ แสนลือชา

เจ้าพนักงานทะเบียน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก
คนงาน

นางสาวอนุสรา ลาภกระโทก

คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก
คนงาน

นายเลิศชาย อังกระโทก

คนงาน

นายสาคร จันทรจรัส
คนงาน

นายสาคร จันทรจรัส

คนงาน