สมาชิกสภา

นายธนวัฒน์ ศิริพร
ประธานสภาเทศบาล
โทร. 061-0652715

นายธนวัฒน์ ศิริพร

ประธานสภาเทศบาล

โทร. 061-0652715

นายชูชีพ รักษ์กระโทก
รองประธานสภาเทศบาล
โทร.080-0039088

นายชูชีพ รักษ์กระโทก

รองประธานสภาเทศบาล

โทร.080-0039088

ร้อยตำรวจโท เชื้อ เทียะกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ร้อยตำรวจโท เชื้อ เทียะกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวนิดา กุลไกลจักร
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวนิดา กุลไกลจักร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางเรรินทร์ วงษ์กลม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางเรรินทร์ วงษ์กลม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวันดี เพชรกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางวันดี เพชรกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสำรวย แอบผักแว่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสำรวย แอบผักแว่น

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายคมสันต์ ไม้กระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายคมสันต์ ไม้กระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางดวงรัตน์ ยามกระโทก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางดวงรัตน์ ยามกระโทก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางฐิติรัตน์ แก้วธวีวัฒน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญเชียง เอื้ออังสกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายบุญเชียง เอื้ออังสกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวณิชกุล อัครเมธีกุล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2