กองสาธารณสุข

นายสมศักดิ์ ไพรเขียว

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวศราวัลย์ อิ่มอุดม

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

นายวันชนะ บวบกระโทก

นักจัดการงานทั่วไป

นางสาคร ทวีรัตน์

เจ้าพนักงานธุรการ

นายผล ริดกระโทก

พนักงานทำความสะอาด

นายอรุณ จันทร์กลางเดือน

พนักงานงานทำความสะอาด

นายสมชาย กริ่งกระโทก

พนักงานทำความสะอาด

นายสมบัติ บุญทา

พนักงานดับเพลิง

นายณัฐวัตร แหว่กระโทก

คนงาน

นายสมสันต์ ยามกระโทก

คนงาน

นายทุม แหยงกระโทก

คนงาน

นางสาวดวงพร ดีสำโรง

คนงาน

นายชยาพัฒน์ อินทร์ประเสริฐ

คนงาน

นายแก้ว มานัดพรม

คนงาน

นายประจวบ โชกระโทก

คนงาน

นางสาวจิณณ์นิชา เกศธนกร

คนงาน