กองคลัง

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกมลลักษณ์ พลวัน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางรุ่งอรุณ เจริญการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางรุ่งอรุณ เจริญการ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวบุษยารัตน์ นนทมาศ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นางสาวบุษยารัตน์ นนทมาศ

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

นายสราวุธ สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นายสราวุธ สวัสดี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา หกกระโทก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวอัจฉรา หกกระโทก

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นายเสน่ห์ นามกระโทก
เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายเสน่ห์ นามกระโทก

เจ้าหน้าที่ทะเบียนทรัพย์สิน

นายสมบัติ หกกระโทก
เจ้าหน้าที่สำรวจแผนที่ภาษี

นายสมบัติ หกกระโทก

เจ้าหน้าที่สำรวจแผนที่ภาษี

นางสาวอัญจรี ราชกระโทก
คนงาน

นางสาวอัญจรี ราชกระโทก

คนงาน

นางจิตลัดดา แสนเมือง
คนงาน

นางจิตลัดดา แสนเมือง

คนงาน

นางสาวทัศน์ดาว บวบกระโทก
คนงาน

นางสาวทัศน์ดาว บวบกระโทก

คนงาน

นางสาวนิรัชพร รักษ์กระโทก
คนงาน

นางสาวนิรัชพร รักษ์กระโทก

คนงาน